Kriterier og eksamenspræstationer

Blooms taksonomi viser, hvad der forventes af dit akademiske arbejde og kan samtidig hjælpe dig med at forbedre dit daglige arbejde og dine eksamenspræstationer.

Hvordan demonstrerer jeg bedst mine færdigheder, når jeg går til eksamen? Hvornår og hvordan er jeg akademisk? Hvilke forventninger har min underviser og censor til mig? Lever jeg op til de akademiske krav på universitetet? 

At gå til eksamen kan være forbundet med mange spørgsmål til både arbejdsmetoder og de akademiske krav, du skal leve op til. 

Du kan bruge Blooms taksonomi til at tilpasse dine arbejdsmetoder og dit akademiske arbejde. Modellen er et redskab, der både kan hjælpe dig i dit daglig arbejde på studiet og til at forbedre dine eksamenspræstationer.

Fokuser og prioriter din arbejdsindsats

Blooms taksonomi viser, hvordan du kan demonstrere, at du kender og forstår en række teoretiske eller metodiske positioner, og at du ved, hvordan du kan anvende, analysere og vurdere dem.

Det kan hjælpe dig med at fokusere på det rigtige i dine daglige studier og til både mundtlige og skriftlige eksamener. At kunne identificere og skelne mellem forskellige taksonomiske niveauer i eksamensspørgsmål kan hjælpe dig med at prioritere mellem dem.

Taksonomien placerer seks læringsmål i en hierarkisk struktur, der går fra simpel til avanceret. Generelt kan man sige, at jo højere et taksonomisk niveau du demonstrerer at kunne arbejde på, jo højere karakter får du. Det betyder dog ikke, at du kan springe de lavere niveauer over, hvis du gerne vil have en høj karakter.

Husk

Når du demonstrerer, at du har tilstrækkelig faktuel viden, relevant fagsprog og viden om grundlæggende koncepter, viser du, at du har nået det taksonomiske niveau “At huske”.

Demonstrer at du kan huske ved at:
Beskrive
Opliste
Navngive
Identificere
Genkalde
Genkende
Nævne

 

 

Relevante handlinger kunne være at:
Beskrive, hvad der er sket
Nævne, hvor mange …
Fortælle, hvem …
Beskrive, hvad der er …
Identificere, hvad der er sandt og falskt.

 

 

Forstå

For at vise at du har nået det taksonomiske niveau “At forstå”, skal du demonstrere din forståelse af relevante fakta og idéer.

Du demonstrerer din forståelse ved at:
Organisere
Forklare
Fortolke
Sammenligne
Oversætte
Parafrasere (genfortælle med dine egne ord)
Give eksempler

Relevante handlinger kunne være at:
Give et overblik over …
Forklare, hvad hovedpointen var
Fortolke en tekst for at vise, hvem der var hovedpersonen
Lave en sammenligning for at belyse forskellene mellem to ting
Give eksempler på ...

Anvend

Ved at demonstrere at du kan bruge din viden om fakta, metoder og idéer til at løse problemer på en ny og anderledes måde, kan du vise, at du har nået det taksonomiske niveau “At anvende”.

Demonstrer at du kan anvende viden ved at:
Vise
Bruge
Konstruere
Undersøge
Klassificere
Relevante handlinger kunne være at:
Vise, at du kender et andet tilfælde af det samme
Klassificere noget ud fra bestemte kendetegn
Anvende en metode på dine egne erfaringer
Formulere dine egne spørgsmål til emnet
Udvikle et sæt instruktioner baseret på emnet

Analyser

Når du har nået det taksonomiske niveau “At analysere”, kan du undersøge og nedbryde din viden til mindre dele, og vise at du kan skelne mellem de forskellige dele. 

Demonstrer at du kan analysere ved at:
Sammenligne
Analysere
Kategorisere
Undersøge
Identificere

Relevante handlinger kunne være at:
Sammenligne med andre tilfælde og finde ligheder
Sammenligne med andre tilfælde og finde forskelle
Identificere bagvedliggende temaer
Identificere problemer
Skabe brugbare distinktioner og kategorier
Undersøge motiver, vendepunkter og vigtige perspektiver

Vurder

At vurdere og bruge sin dømmekraft til at tjekke, kritisere og forsvare dine beslutninger og dit standpunkt er måder at demonstrere, at du har nået det taksonomiske niveau “At vurdere”.

Demonstrer at du kan vurdere viden ved at:
Bedømme
Diskutere
Kritisere
Anbefale
Retfærdiggøre
Argumentere
Evaluere
Efterprøve

Relevante handlinger kunne være at:
Rangere forskellige løsninger
Diskutere, om der findes bedre løsninger på problemet
Kritisere et perspektiv
Anbefale en løsning frem for andre
Forsvare dit synspunkt
Argumentere for, hvorfor noget er godt eller dårligt

Skab

Du kan vise, at du har nået det taksonomiske niveau “At skabe”, når du laver et nyt produkt, får en ny idé eller fremsætter et nyt perspektiv.

Du demonstrerer, at du kan skabe viden når du:
Opfinder
Designer
Forudser
Forestiller dig noget
Formulerer noget nyt
Relevante handlinger kunne være at:
Opfinder nye måder at anvende...
Designe en eller to mulige løsninger på...
Fremsætter mulige scenarier for ønskelige ændringer
Forestiller dig, hvordan du ville handle i en situation
Udvikler forslag til handlinger, der kan løse et problem 

Se også:


Brug din vejleder

Læs mere om, hvordan du bedst bruger din vejleder i denne tekst fra Pædagogisk Center Samfundsvidenskab, Københavns Universitet.


Kend reglerne


Undgå eksamenssnyd

På StopPlagiat.nu kan du blive klogere på, hvordan du bruger kilder i din opgave


Sidens indhold er udarbejdet af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier.