Komparativ undersøgelse

I den komparative undersøgelse bruges der flere forskellige primærmaterialer.


Ikke for mange, typisk to eller tre. Primærmaterialerne skal holdes op mod hinanden, og forskelle og ligheder skal undersøges.

Eksempler

Eksempel 1: Retsstaten som motiv hos hhv. Kafka og Camus.

Eksempel 2: En sammenligning af Wittgensteins sprogopfattelse i Philosophische Untersuchungen og Austins talehandlingsteori.

For og imod

En fordel er at man her får en del mere forærende end i fx den monografiske opgave. Der vil altid være nogle forskelle og ligheder at tage udgangspunkt i og diskutere på flere niveauer. Det vil også ofte være nemmere at argumentere for projektets relevans og skabe sig et klart formål.

Mange er måske bange for at vælge den komparative type fordi de frygter at det går ud over opgavens fokus at have flere primærkilder. Det undgås ved at fokus holdes på noget bestemt hos primærkilderne.

Endnu et eksempel

Et tredje eksempel på en komparativ undersøgelse er:

F. Scott Fitzgerald's The Great Gatsby (1926) handler bl.a. om overfladiskhed og overforbrug i "jazztiden".

Nathanael West's The Day of The Locust (1939) handler også om overfladiskhed, blot i Hollywood i stedet for New York.

Her er allerede to "forskelle" at undersøge:

  • Romanerne er skrevet på hver sin side af det amerikanske kontinent. Påvirker det samfundskritikken i dem?
  • De er også skrevet hhv. før og efter Den Store Depression. Hvilken forskel gør det?

Når først man har sammenlignet og så opdaget forskellen, kan det være at andre dele af opgaven præsenterer sig naturligt:

Fx en sektion der forklarer hvilken forskel der var i den indflydelse depressionen havde på henholdsvis samfundet og litteraturen, eller andre ting der skaber en bedre basis for sammenligningen af de to bøger ud over den helt basale tekstanalyse.