Aarhus Universitets segl

Søgemetoder og -teknikker

Udarbejd en søgestrategi 

Før du går i gang med din informationssøgning, kan det være en god idé at udarbejde en søgestrategi. En søgestrategi består af en beskrivelse af din planlagte fremgangsmåde til at løse en bestemt informationssøgningsopgave, hvor du kan: 

 • Definere dit emne 

 • Overveje dit informationsbehov 

 • Opstille eventuelle afgrænsninger ifht. sprog, tidsperiode mm.  

Det kan blive nødvendigt at gentænke din søgestrategi undervejs, når du arbejder med din problemformulering og din opgaveskrivning. Informationssøgning er en cirkulær søgeproces og i takt med at din problemformulering falder bedre på plads, og du får bedre overblik over dit emne. Nedenfor finder du konkrete forslag til, hvordan du kan gribe din informationssøgning an.

   

    

Prøv forskellige søgemetoder

Når du har formuleret din søgestrategi, kan du bruge en række forskellige metoder til din informationssøgning: 

Hurtigsøgning

Hurtigsøgning er en god metode til at få et første overblik over, hvad der findes, og hvilke begreber og ord andre har brugt om emnet. Hvis dit emne er forholdsvist ukendt for dig, eller hvis du er i tvivl, om der er skrevet noget om det, kan du med fordel starte her.   

 1. Gå til library.au.dk, bibliotek.dk, eller en database, du forventer indeholder litteratur om dit emne. Du kan også starte med at bruge opslagsværker og håndbøger for at få et overblik over fagets terminologi og de centrale værker inden for området 

 2. Søg med de ord og begreber, du i forvejen kender 

 3. Brug de resultater, du får til at blive klogere på fagterminologien og finde nye søgeord 

 1. Søg videre med de nye begreber og søgeord 

Fordele ved hurtigsøgning  Ulemper ved hurtigsøgning 
God til indledende inspirationssøgning  Giver ikke nødvendigvis de mest relevante søgeresultater for dit projekt 

Kædesøgning

Kædesøgning er en metode, der er baseret på at udnytte referencer i allerede fundne dokumenter. Du tager udgangspunkt i én enkelt artikel eller bog og leder efter relevante titler i litteraturlisten. Hermed vil du finde litteratur, der ligger forud for det dokument, du tager udgangspunkt i: 

     

Sådan arbejder du med kædesøgning

 1. Find en god artikel, der er relevant i forhold til dit emne og tag afsæt i denne 

 1. Undersøg artiklens litteraturliste for andre relevante informationskilder 

 1. Gentag processen med de nye relevante artikler, du har fundet 

    

Fordele ved kædesøgning  Ulemper ved kædesøgning 
 • En hurtig metode til at finde litteratur 
 • Du kan med fordel anvende kædesøgning i begyndelsen af din informationssøgning for at udforske et emne 
 • Der er sandsynligvis litteratur, du ikke finder  
 • De referencer, du finder via litteraturlister, vil ofte tilhøre den samme tradition, paradigme eller skole 
 • Det er svært at vide, hvornår du skal stoppe  

Citationssøgning

Citationssøgning er en metode, der er baseret på at udnytte citationer af allerede fundne dokumenter. Du tager udgangspunkt i én enkelt relevant artikel og leder efter relevante titler blandt dennes citationer. Dette kan du gøre ved at finde artiklen i et citationsindex. Hermed vil du finde de artikler, der efterfølgende har refereret til den artikel, du tager udgangspunkt i: 

   

Sådan arbejder du med citationssøgning 

 1. Find en god artikel, der er relevant i forhold til dit emne og tag afsæt i denne 

 1. Søg artiklen frem i et citationsindex, f.eks. Web of Science, Scopus eller Google Scholar 

 1. I et citationsindex kan du se en liste over de artikler, der citerer den artikel, du tager udgangspunkt i. Det vil altså sige artikler, der er skrevet senere og har din oprindelige artikel i deres referenceliste 

 1. Når du er inde i citationsindexet har du også mulighed for at se relaterede artikler, blandt andet artikler med samme søgeord

    

Fordele ved citationssøgning 

Ulemper ved citationssøgning 

 • En hurtig metode til at finde litteratur 
 • Du kan med fordel anvende citationssøgning i begyndelsen af din informationssøgning for at udforske et emne
 • En god metode når du har fundet dine kerneartikler og gerne vil vide, hvordan andre forskere har anvendt dem
 • Vær opmærksom på at Google Scholar også indekserer ikke akademiske publikationer 
 • De referencer, du finder via et citationsindex, vil ofte tilhøre den samme tradition, paradigme eller skole, og derved kan din litteratur ende med at være for ensporet, og uden modargumenter 

Bloksøgning 

Bloksøgning er en metode til at strukturere din litteratursøgning. Du opdeler din problemstilling i emner og organiserer disse i blokke, hvor hver blok dækker ét emne. I den enkelte blok afdækkes aspektet med søgeord, kontrollerede søgeord og fritekst: 

1. Vælg dine søgeord
 • Dine søgeord er afgørende for, hvad du finder. Derfor er det værd at bruge tid på at arbejde med dem. Når du vælger søgeord, er det vigtigt at have forståelse for terminologien inden for dit fagområde. Det sikrer, at du søger på de begreber, der bruges i faglitteraturen. 

 • Tag udgangspunkt i din problemformulering og find de centrale emner/aspekter heri. Lav en oversigt over søgeord baseret på dine problemstillinger.  

 • Find fagspecifikke søgeord ved hjælp af opslagsværker, i allerede kendt litteratur om emnet (f.eks. i abstract, bagsidetekst og indholdsfortegnelse) eller ved at spørge din fagunderviser.   

 • Find eventuelt ”kontrollerede” søgeord i databaser som supplement til din fritekstsøgning. Mange databaser sætter ”kontrollerede” søgeord på de enkelte referencer, der vælges ud fra et kontrolleret vokabular. De sikrer, at du kan lave en konsistent emnesøgning ved at referencer om det samme emne kan findes med det samme søgeord, uanset ordvalg i f.eks. titel og abstract. Vær opmærksom på, at ”kontrollerede” søgeord varierer fra database til database.  

Eksempel: Du skal skrive en opgave om ulvens udbredelse i Norden, altså skal du finde søgeord vedrørende “ulven”, “udbredelse” og “Norden”.

2. Overvej synonymer, sprog og stavemåde 
 • Overvej om du skal tilføje flere synonymer til dine søgeord for at afdække dit emne yderligere – gerne både på dansk og engelsk. 

 • Alternativt kan du bruge søgeord fra den udvalgte databases emnehierarki eller tesaurus i stedet for at finde synonymer.  

 • Brug trunkering og maskering, hvis et af dine søgeord kan staves på flere måder - og frasesøgning, hvis du vil søge på en præcis kombination af ord.

 • Du kan med fordel lave et skema med opdelingen af dine søgeord.  

Eksempel: Når du har fundet søgeord og synonymer vedrørende ulvens udbredelse i Norden, kan du opdele dem i et skema således:

3. Sammensæt din søgestreng 

Eksempel: (Ulv* OR “canis lupus”) AND (Udbredelse OR ekspansion OR udvidelse OR vandring) AND (Norden OR “nordiske lande” OR Danmark OR Sverige OR Norge).

4. Afgræns din søgning 
Afgræns f.eks. på tidsperiode, sprog, materialetype mm.    
5. Evaluér dine søgeresultater 
6. Dokumentér din søgning   
 • Notér hvor du søger, hvilke søgeord, du har brugt og resultatet af din søgning   

 • Det vil være tidsbesparende og frustrationsmindskende, hvis du kan huske, hvor og hvordan du har søgt 


Fordele ved bloksøgning  Ulemper ved bloksøgning 
 • Bloksøgning er den bedste teknik til at søge i databaser 
 • Søgningen kan nemt udvides eller indsnævres ved at fjerne eller tilføje blokke 
 • Undgå skævheder og bias 
 • Du får mulighed for at finde huller i den eksisterende forskning 
Det er en tidskrævende proces 

Brug gode søgeord 

Du kan have forskellige behov for information i forbindelse med opgaveskrivning. Nogle gange har du brug for regulær litteratur, andre gange data, at verificere forskellige oplysninger, finde definitioner mm.  

Uanset hvilken type information du søger efter, har du brug for gode søgeord. Søgeord kan tage form som fx særlige begreber, nøgleord, keywords, eller emneord. 

Find centrale ord fra din problemformulering

Når du skal i gang med en emnesøgning, handler det i første omgang om at lokalisere centrale ord fra din problemformulering.   

Eksempel   Du vil gerne undersøge, hvilke muligheder, der eksisterer for at lave trådløs blodtryksmåling i eget hjem. Du vil derfor gerne vide, hvilke fordele og udfordringer der er i, at patienter selv udfører målingerne, samt hvilke teknologiske muligheder, der eksisterer for at kunne afhjælpe bias. Her vil det være en idé at søge på “Blodtryksmåling i eget hjem”, blodtryksmålingsudstyr mm. Det kan være, at det er nødvendigt at lave flere søgninger for at komme rundt om problemstillingen.   

Med de centrale ord fra din problemformulering vil du kunne foretage en indledende søgning i f.eks. Google Scholar eller i fagligt relevante databaser. Den indledende søgning hjælper dig med at danne et overblik over emnet, og kan også hjælpe dig til at finde flere mulige søgeord. 

I eksemplet kan det efterfølgende vise sig at være relevant at se på “undervisning af patienter”, “white coat syndrome”, “trådløs måling”, “compliance” og mange flere beslægtede emner og fraser.  

Brug synonymer

Det er en god idé at tænke over, om der er oplagte synonymer til de søgeord, du finder. Et emne kan ofte beskrives med flere forskellige ord.  

Eksempler
 • Model, paradigme, kanon

 • Bundfald, sediment, aflejring

 • Breast cancer, breast neoplasms, breast tumors, mammary cancer  

En måde at undersøge, hvilke synonymer du kan bruge, er ved at se på de artikler, bøger m.m., du finder via dine indledende søgninger. Bruger dine fundne kilder andre ord, som du måske også kan overveje? Se f.eks. på ordene i titel og abstract, se på author keywords, kontrollerede og ukontrollerede søgeord. 

Justér dine søgeord

Hvis du ikke rigtig kan finde den litteratur, du har brug for, kan du overveje at søge på ord, der er beslægtet med dit emne.  

Vær kreativ og overvej alle synonymer, nærsynonymer, relaterede begreber, del-helheds begreber, modsætninger, forkortelser, samt grammatiske eller sproglige variationer af dine søgeord.   

Eksempler på begreber

Overordnede: f.eks. 'Helicopters' se under 'Air Transportation'  

Underordnede: f.eks. 'Verbal Communication' se under 'Narratives'  

Relaterede: f.eks. 'Diets' se under 'Food' 

Du kan også overveje, om du søger det rigtige sted. Har du f.eks. fat i den rigtige faglige database? Find forslag til andre ressourcer til informationssøgning her.

   

Søgeteknikker

Nedenfor har vi samlet en række generelle søgeteknikker, der kan hjælpe dig godt i gang, fx hvis du får for mange eller for få resultater.

Trunkering

Brug asterisk * i din søgning, hvis du ønsker, at din søgning skal omfatte flere varianter af samme ord. F.eks. vil en søgning på ulv* både søge på ulve, ulvens, ulvene osv.  

Frase-søgning

Brug citationstegn "...", hvis du vil søge på sammenhængende ord eller sætninger. F.eks. vil en søgning på "Carnis Lupus" kun give dig søgeresultater, hvor disse ord står lige ved siden af hinanden i præcis denne rækkefølge.  

Booleske operatorer

Skriv AND, OR, NOT mellem dine søgeord for at kombinere, udvide eller begrænse dit søgeresultat. Husk at skrive AND, OR, NOT med store bogstaver. 

AND AND finder de søgeresultater, hvor alle ord optræder. F.eks. vil en søgning på "læring" AND "børn" kun inkludere artikler, hvor både 'læring' og 'børn' indgår 
OR OR finder de resultater, hvor bare et af ordene optræder. F.eks. vil en søgning på "læring" OR "uddannelse" inkludere artikler, hvor enten begge ord eller bare et af ordene indgår 
NOT NOT finder de resultater, hvor det første ord optræder, men ikke det andet. F.eks. vil en søgning på "jaguar" NOT "car" finde de artikler, hvor 'jaguar' indgår, og hvor ordet 'car' ikke indgår    

Udvid eller indsnævr din søgning

For mange resultater Hvis du får for mange resultater i din søgning, kan du indsnævre søgningen ved at bruge de filtreringsmuligheder, de fleste databaser anvender. F.eks. kan du tilføje afgrænsninger på tid, sprog m.m. Du kan også kontrollere, om du har brugt de korrekte booleske operatorer eller søge på mere præcise søgeord, eventuelt ved hjælp af en tesaurus. 
For få resultater Hvis du får for få resultater i din søgning, kan du kontrollere for stavefejl og tjekke, om du har brugt de korrekte booleske operatorer. Du kan også arbejde videre med dine søgeord. F.eks. kan du finde flere synonymer eller søge på bredere søgeord, eventuelt ved hjælp af en tesaurus. Du kan også lave din søgning i andre databaser 

Sådan kan du anvende de forskellige søgeteknikker