Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vejledning

God vejledning forudsætter, at du er velforberedt, deltager aktivt og har gjort dig klart, hvad du vil have ud af vejledningen.

Vejledning kan være en stor hjælp til at få en god arbejdsproces, der fører til et godt slutresultat - især når du skriver større opgaver, eksempelvis bacheloropgave eller speciale. 

Du kan selv gøre meget for at fremme et godt vejledningsforløb, blandt andet ved at forberede dig, kommunikere tydeligt og sørge for, at vejledningen tager afsæt i dit konkrete arbejde. Hvis du har nogle specifikke ønsker til vejledningen, så sørg for at fortælle det tydeligt til din vejleder, så I sammen kan skabe den mest brugbare vejledning for dig.

Italesæt også din tvivl og usikkerheder overfor din vejleder. Husk på, at formålet med vejledning er at hjælpe dig på de områder, hvor du er usikker og har brug for hjælp. Selvom det kan virke grænseoverskridende, får de fleste mest ud af vejledningen, når de viser deres ufærdige idéer og produkter.

 

Forbered dig til vejledningsforløbet

Du kan forberede dig på vejledningsforløbet ved at kende opgavekravene og finde ressourcer på egen hånd.

Sørg for at kende kravene til den opgave, du skal skrive. Læs studieordningen og stil gerne spørgsmål til din underviser eller vejleder, hvis du er i tvivl om, hvordan studieordningen skal tolkes. Du kan desuden orientere dig i relevante tekster om opgaveskrivning, hvis du er usikker på specifikke dele af opgaven eller arbejdsprocessen.

Find og brug relevante ressourcer

Supplér din vejledning efter behov med nogle af de mange tilbud, der findes:

 • Bøger om opgaveskrivning, fx Den gode opgave af Lotte Rienecker & Peter S. Jørgensen
 • Kurser i skriftlig formidling
 • Feedbackgrupper
 • Faglige seminarer
 • Biblioteker og fagreferenter.

Læs mere om informationssøgning på siden om litteratursøgning her.

Tre typer vejledning

Vejledning kan have mange former, og du vil typisk møde flere forskellige gennem dit studie. Få styr på tre grundlæggende vejledningstyper her.

Der findes mange forskellige former for vejledning, men fælles for dem er, at de er en professionel samtale om et fagligt indhold, som tilbydes med henblik på at hjælpe dig med at planlægge og gennemføre et projekt eller en opgave.

Det er forskelligt, hvilken type vejledning, der bliver tilbudt på de enkelte studier og i de respektive fag. Undersøg derfor gerne, hvilken type vejledning, der tilbydes og evt. forventes, at du deltager i. Nogle af de mest almindelige og grundlæggende vejledningstyper er individuel vejledning, gruppevejledning og kollektiv vejledning.

Få styr på definitionen af disse vejledningstyper herunder:

Vejledningstype

Definition

Individuel vejledning

I den individuelle vejledning mødes du alene med den vejleder, som du enten har fået tildelt eller selv har lavet en aftale med. Ofte vil det være dit ansvar at tage kontakt til vejleder, få aftalt møderne og kommunikere tydeligt, hvad du har brug for i vejledningen. Du bærer således selv et stort ansvar for at få vejledningen organiseret.

Gruppevejledning

Går I til eksamen i grupper, vil vejledningen typisk være gruppevejledning. Gruppevejledningen minder om den individuelle vejledning i den måde, som den organiseres, men forskellen er, at I er flere studerende som samarbejder om at udarbejde opgaven/projektet og derfor også flere, som deltager i vejledningen.

Kollektiv vejledning

Den kollektive vejledning tager udgangspunkt i en gruppe studerende, som skriver på hver sin individuelle opgave men får vejledning samtidig. Fokus er derfor på faglig sparring og den læring, der kan ligge i at få indblik i andres opgaver, omend de kan være meget forskellige fra din egen både emnemæssigt og metodisk. Vejledningen kan både organiseres i større og mindre grupper. Nogle gange tilbydes individuel vejledning som et supplement til kollektiv vejledning.

Individuel vejledning

Tag ansvar for din egen vejledning og vær tydelig, når du kommunikerer med din vejleder.

Tydelig kommunikation mellem dig og din vejleder er et centralt element i at skabe en god vejledning, der kan hjælpe dig til sikker proces og et godt slutresultat. Sørg for at kommunikere tydeligt, hvis der er noget, du særligt ønsker dig af vejlederen, så vejlederen ikke skal agere tankelæser. 

Få også gerne forventningsafstemt med vejleder, så du ved, hvad du kan forvente af din vejleder i vejledningsforløbet. Vejledere er meget forskellige og for at kunne bruge din vejleder optimalt, har du brug for at vide, hvordan vejlederen ønsker at vejlede. 

Første vejledningsmøde

Første gange du mødes med din vejleder, bør I tale rammerne for vejledningsforløbet igennem, da det giver et fælles udgangspunkt for vejledningen.

Du kan fx drøfte følgende med din vejleder:

 • Hvor mange gange skal I mødes?
 • Skal I mødes i særlige faser i skriveprocessen?
 • Hvor kommunikerer I mellem jeres møder, fx på mail?
 • Hvad og hvor meget af din tekst vil vejlederen læse?
 • Er der nogle tidspunkter i forløbet, hvor du eller vejleder ikke er tilgængelig?

Før, under og efter vejledning

Herunder finder du gode råd til, hvad du kan foretage dig før, under og efter vejledningen.

Før vejledning

Forbered dig
For at få et godt udbytte af vejledningen bør du forberede dig. Det kan du fx gøre ved at tænke over, hvad dine udfordringer er, der hvor du er i processen lige nu, og hvad der skal til, for at du kan komme videre i processen.

Det er vigtigt, at du gør dig klart, hvad du vil drøfte i vejledningen, og hvad du ønsker at få ud at mødet. Kommunikér det også gerne tydeligt til din vejleder, så I er enige om mødets indhold og formål.

 Du kan fx: 

 • sende spørgsmål, som du ønsker, at I skal forholde jer til i vejledningen. På den måde giver du også din vejleder mulighed for at forberede sig, så du kan få den bedst mulige vejledning.
 • sende tekstudkast til din vejleder, så vejleder har noget konkret at forholde sig til og give feedback på. Fremhæv gerne, hvad vejleder bør fokusere på. Det kan fx være noget, du er usikker på eller noget specifikt, du ønsker feedback på.

Under vejledning

Tag ejerskab over vejledningen
Du kan skabe en god progression  ved at tænke vejledningsmødet i tre faser: 

 • Indledning: Metakommunikér og rammesæt mødet. Gør det gerne tydeligt, hvor du er i processen, og hvad du ønsker at få ud af mødet. 
 • Midte: Her foregår selve vejledningen, hvor I drøfter det, du ønsker vejledning på. Det kan vedrøre fagligt indhold, skriveprocessen, opgavens struktur, problemformulering, metode, litteratur, empiri etc. Skriv gerne noter undervejs eller spørg evt. din vejleder, om du må optage vejledningen.
 • Afslutning: Opsummér og læg en plan. Det er vigtigt, at du ved hvad du skal arbejde videre med, når du går fra vejledningen, og det kan derfor være nyttigt at opsummere det med din vejleder. Aftal også gerne, hvornår I skal mødes igen, og hvad du skal have udarbejdet til næste vejledningsmøde.

Efter vejledning

Reflektér over udbyttet og tænk frem
Efter vejledningen kan du tage noter, skrive aftaler ned eller skrive et kort resumé af mødet, så du kan huske, hvad vejleder har sagt, og hvad I har aftalt, at du skal arbejde videre med. Du kan reflektere over vejledningens udbytte ved at overveje følgende:

 • Hvad blev du opmærksom på, at du gør godt? 
 • Hvad skal du have rettet til eller ændret? 
 • Hvad aftalte I, at du skal foretage dig fremadrettet?
 • Hvad skal du have forberedt til næste vejledningsmøde? 
 • Glemte I at tale om noget vigtigt? 

Hvis vejleder har givet dig feedback og forslag, som du skal have indarbejdet, kan du lave en to-do-liste over dem.

Gruppevejledning

Skriver du eksamensopgave med andre studerende vil I blive vejledt sammen, og I skal derfor samarbejde om at få et godt udbytte af vejledningen.

Gruppevejledningen minder ofte om den individuelle vejledning i den måde, som den organiseres på. Læs derfor også gerne om den individuelle vejledning ovenfor og få inspiration til, hvad I kan foretage jer før, under og efter vejledningen, samt hvordan I undgår en række typiske vildfarelser i vejledningsprocessen.

Forskellen på individuel vejledning og gruppevejledning er dog, at I er flere om at udarbejde en opgave, og derfor også flere som deltager i vejledningen. Det er derfor vigtigt, at I samarbejder om at få det bedst mulige udbytte af vejledningen.

Samarbejde i gruppevejledning

For at få et godt udbytte af jeres vejledning kan I fx sørge for:

 • at forberede jer sammen og udarbejde en dagsorden for vejledningen, så alle i gruppen er enige om, hvad indholdet og formålet med vejledningen er.
 • at I alle kommer til orde i vejledningen. I nogle grupper kan det være nødvendigt at lave aftaler på forhånd om, hvem der fremlægger specifikke problematikker for vejleder.
 • at vejleder over flere vejledningsmøder læser tekststykker, som forskellige gruppemedlemmer har forfattet. Det er vigtigt, at I alle får feedback på jeres individuelle arbejde i løbet af et vejledningsforløb.

Udnyt gerne, at I er flere som samarbejder om at få det bedste ud af vejledningen. I kan fx uddelegere specifikke roller under vejledningen. Et gruppemedlem kan være den primære notetager, imens en anden holder øje med tiden, og at I når det, I gerne vil. Det er dog samtidig vigtigt, at alle gruppemedlemmer deltager aktivt i samtalen med vejleder. Læs mere om det gode samarbejde og det at skrive eksamensopgaver med andre her.

Kollektiv vejledning

I kollektiv vejledning får du og andre studerende vejledning på jeres individuelle opgaver sammen, og I får derfor feedback fra flere og mulighed for at sparre med hinanden.

I den kollektive vejledning får du erfaring med at præsentere og diskutere faglige spørgsmål i grupper. Du får indblik i hvilke emner, tilgange og metoder andre studerende benytter, og fordelen er, at I kan lære af hinandens erfaringer og proces.

Hvordan praktiseres kollektiv vejledning?

Kollektiv vejledning foregår typisk i et vejledningsforløb, hvor du i løbet af semesteret mødes flere gange med en vejledningsgruppe. Vejleder vil ofte koordinere møderne og fastsætte et bestemt fokus for det enkelte vejledningsmøde.

Der kan være en forventning om, at du forbereder noget materiale, som din vejleder angiver, fx et udkast til en specifik del af din opgave. Da den indbyrdes feedback mellem studerende er en stor del af kollektiv vejledning, vil du derfor også skulle læse dine medstuderendes materiale og give feedback. Læs mere om at give og modtage feedback her.

Fordele og udfordringer ved kollektiv vejledning

Nogle studerende oplever, at der er et mindre fokus på deres individuelle projekt i kollektiv vejledning, men der tilbydes til gengæld mere vejledningstid, hvor vejleder er tilstede. Indblikket i andres opgaver og sparringen med andre studerende under vejleders tilstedeværelse kan således være med til at kvalificere din egen proces og opgave.

Få overblik over flere fordele og udfordringer ved kollektiv vejledning her:

Fordelene kan være...

Udfordringerne kan være...

at du får feedback fra flere

at dive kvalificeret feedback, som er brugbar for andre studerende

at du træner videnskabelig argumentation og professionel dialogat det kan virke utrygt at skulle fremvise ufærdige tekster for andre studerende
at du kan føle dig mindre alene med dit projekt, fordi du har andre studerende at sparre med og støtte dig til

at du får mindre tid med vejleder på tomandshånd, hvor fokus kun er på dit projekt

at du lærer hurtigere at genkende og anvende fagets kriterier, når du læser andres tekster og skal give feedback

at du føler, at det tager for meget tid væk fra dit eget projekt, når du skal bruge tid på andres tekster og faglige problemstillinger

at du kommer hurtigere i gang med at skrive, fordi du ofte vil skulle producere tekst som grundlag for vejledningen

at skulle hjælpe medstuderende i stedet for kun at fokusere på eget produkt


Ovenstående tabel er udarbejdet med inspiration fra “God vejledning af specialer, bacheloropgaver og projekter” af Lotte Reinecker, G. Wichmann-Hansen & P. S. Jørgensen, Samfundslitteratur, 2019.

Få et godt udbytte af kollektiv vejledning

Få mest muligt ud af den kollektive vejledning ved at følge nedenstående tips:

Forbered dig

Du og dine medstuderendes forberedte arbejde vil ofte danne grundlag for vejledningen, og det er derfor vigtigt, at du forbereder dig, for at I alle får et godt udbytte af vejledningen. 

Gennemlæsning og feedback af din medstuderendes materiale kan virke tidskrævende og unødvendigt for din egen opgave. Det har dog stor værdi for din egen proces at få indblik i andres faglighed og metodetilgang og få andres feedback på din opgave.

Deltag aktivt og meld dig ind i fællesskabet

Kollektiv vejledning er bundet op på samtale, diskussion og feedback i gruppen, og det er derfor vigtigt, at du deltager aktivt og bidrager til fællesskabet. Hvis du og dine medstuderende tager medansvar for vejledningen, kan I sammen med vejleder skabe den vejledning, som giver mening for jer. 

Har du ikke haft tid til at forberede dig, eller er du gået i stå og kommet bagud i forhold til de andres opgaveproces, kan det stadig være gavnligt for både dig og dine medstuderende, at du møder op og deltager i faglige samtaler og diskussioner. Du kan også bruge din gruppe til at få råd og andres blik på, hvordan du kommer videre.

Fokusér på faglig sparring og ikke endegyldige svar

Se vejledningsrummet som et sted, hvor du og dine medstuderende har mulighed for at sparre, vende idéer og få faglige inputs. En af fordelene ved den kollektive vejledning er netop, at I kan få indblik i hinandens forskellige tilgange og erfare, at der sjældent er et endegyldigt svar. Fremvis derfor gerne udkast og ufærdige idéer, og vær ikke bange for at vise din usikkerhed. Er du i tvivl om noget, er det vigtigt at italesætte det. Der vil ofte  sidde andre i gruppen, som er i tvivl om det samme som dig.

Gode råd til vejledning

Nedenfor finder du gode råd til, hvordan du får en succesfuld vejledning.

Kom i gang tidligt

En del studerende udskyder at opsøge vejledning – man kan jo altid lige læse en tekst mere eller have tænkt lidt mere over det. Denne strategi er dog uholdbar, da det ofte er i starten af opgaveprocessen, at du har allermest brug for vejledning. Sørg for at få vejledning tidligt i forløbet, så du sammen med din vejleder kan tilrettelægge arbejdsprocessen og opgavens opbygning.

Forbered dig

Lige meget hvilken type vejledning, som du deltager i, er det vigtigt, at du forbereder dig. Jo bedre du har forberedt dig, des bedre udbytte vil du ofte få. I din forberedelse bør du altid overveje, hvad du ønsker at få ud af vejledningsmødet. Du kan fx overveje, hvad der skal til, for at du kan komme videre i processen, og hvad du er særligt usikker på.

Lad din tekst være grundlag for vejledningen

Send noget tekst forud for hvert vejledningsmøde. Det kan fx være et udkast til et afsnit i din opgave. På denne måde kan vejledningen tage udgangspunkt i noget konkret, og du sikrer dig, at opgaveskrivningen skrider fremad, og at det, der tales om, kommer ned på papiret.

Præsenter din tekst og få fokuseret vejledning

Fremhæv gerne overfor din den, som skal give dig feedback, hvordan du selv opfatter teksten. Det gør det muligt at give mere fokuseret og konkret feedback, og på den måde sikrer du, at du får brugbar vejledning. Fremhæv fx om teksten er et udkast eller næsten færdig, samt hvor i opgaven teksten hører hjemme.

Håndtér dine udfordringer

Anerkend dine typiske udfordringer og få hjælp til at håndtere dem i din vejledning. Har du eksempelvis en tendens til at komme for sent i gang, vil det muligvis være nyttigt at få hjælp til at strukturere opgaveprocessen. Måske er din udfordring, at du har svært ved at underbygge dine påstande med akademisk argumentation, og du kan derfor bede om et særligt fokus på det, når du får feedback på dine tekster.

Bed om hjælp

Bed om hjælp, når det er svært, når du er kørt fast, når der er noget, du ikke forstår, eller når du ikke kan komme videre med din opgave. Vejledning er til, for at du kan få den hjælp, som du har behov for.

Vildfarelser i vejledning

Herunder finder du en række vildfarelser, som du muligvis vil kunne genkende fra din egen tilgang til vejledningen. Du finder samtidig råd til, hvordan du kan forhindre dem.

Vildfarelse

Hvad kan du gøre?

Du er solidarisk med vejleder

Du vil ikke forstyrre din vejleder og tager for meget hensyn til, at han/hun har travlt.

Gør krav på din vejledning

Mange vejledere har travlt, men du har ret til vejledning, og du bør derfor gøre krav på den. Vil du gerne imødekomme din travle vejleder, kan du foreslå, at I planlægger jeres møder i god tid.

Du performer for din vejleder 

Du tør ikke vise din tvivl og usikkerhed, hvilket resulterer i, at du kommer til at performe for din vejleder. Du er fx bange for at vise udkast og ufærdige tekster. 

Vejledningen kan komme til at føles som en eksamenssituation, hvor du føler, at du skal vise, hvad du kan og ved. Årsagen kan være, at du allerede nu tænker på, at din vejleder også er din bedømmer til eksamen.

Vis din usikkerhed

Hvis du performer for din vejleder, giver du ikke vedkommende mulighed for at tage udgangspunkt i dine problemer og dermed give dig den bedst mulige vejledning. Husk på, at hvis man skulle kunne det hele på forhånd, ville tilbuddet om vejledning være meningsløst. Sørg derfor for at vise din usikkerhed, og bed også gerne om feedback på udkast og ufærdige tekster. Husk desuden på, at der også kommer en ekstern censor på din bedømmelse.

Du udskyder din vejledning

Mange studerende udskyder sin vejledning og gemmer den til sent i opgaveforløbet. Ofte er tanken bag, at man jo altid kan læse en tekst mere, have tænkt lidt mere eller have forberedt sig lidt bedre.

Kom tidligt i gang med vejledning 

Det er ofte i starten af opgaveprocessen, at du har allermest brug for vejledning, og det kan derfor være nyttigt at komme tidligt i gang. Du kan eksempelvis allerede få vejledning på dine indledende idéer, så du i samarbejde med vejleder får valgt den bedste. Det er vigtigt, at du kommer godt fra start, eksempelvis ved tidligt at formulere din problemformulering og ved at tilrettelægge opgavens opbygning. Selvom du måske føler, at du ikke har nok materiale, og at din problemformulering halter, er det vigtigt, at du lader din vejleder se, hvad du har, så vejlederen kan hjælpe dig i gang.

Du tager ikke ansvar og får ikke løst problemer

Der er noget i din vejledning, som ikke fungerer for dig. Det kan være at du og din vejleder misforstår hinanden, og du ikke føler, at du får brugbar råd og feedback i vejledningen.Anerkend problemer og forsøg at løse dem

Italesæt problemerne over for din vejleder. Vejledningen er et samarbejde, og det derfor også vigtigt, at I samarbejder om at løse problemerne, hvis de opstår. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at skifte vejleder. Tal da med din studievejleder om det.

Se også:


Brug din vejleder

Læs mere om, hvordan du bedst bruger din vejleder i denne tekst fra Pædagogisk Center Samfundsvidenskab, Københavns Universitet.


Kend reglerne


Undgå eksamenssnyd


Siden er udarbejdet af Martina Greve Jensen.