Aarhus Universitets segl

Det gode samarbejde

Opbyg et godt samarbejde i gruppen ved at afstemme forventninger 

Gruppearbejde indgår som en vigtig eller obligatorisk del af mange uddannelsers opbygning. Det er derfor vigtigt, at gruppemedlemmerne kan samarbejde - fx når I skal skrive opgaver eller holde oplæg i fællesskab. Det kan derfor godt betale sig at bruge tid og kræfter på at få gruppearbejdet til at fungere eller få det på rette køl, hvis samarbejdet er gået lidt skævt. 

Din studiegruppe er en ressource, hvor du kan hente hjælp til at løse faglige problemer eller vende spørgsmål og tvivl. Det er et fagligt og socialt fællesskab, og det er vigtigt, at I i gruppen taler højt om jeres forventninger til samarbejde. Så ved du, hvad de andre medlemmer forventer af din deltagelse i gruppen, og du ved, hvad du kan forvente af de andre. 

Aftaler om samarbejdet 

Det kan være en god hjælp at lave gruppeaftaler, når man skal etablere et fagligt samarbejde i en gruppe eller undervejs, hvis man oplever problemer i samarbejdet. Gruppeaftaler er en måde at sørge for, at alle medlemmer i gruppen er enige om, hvad der forventes af gruppearbejdet fra dette øjeblik. Hæng jer ikke i fortiden, men tag udgangspunkt i, hvad I ønsker fremadrettet. Hvis I ønsker det, kan samtalen munde ud i et aftaledokument eller en form for gruppekontrakt. 

Rollefordeling i grupper

I et gruppearbejde kan man indtage forskellige roller. Nogle snakker og er udadvendte, andre er mere stille og eftertænksomme. Nogle i gruppen er måske gode til det kreative, mens andre måske er bedre til struktur eller til at indsamle faglig viden. Derfor vil nogle også naturligt påtage sig den styrende lederrolle, og andre fungerer som sekretærer. Det er derfor vigtigt, at I også er bevidste om jeres egen og de andres rolle i gruppen – og at I alle trives med den rolle. Jeres forskellighed er en styrke og alle roller er vigtige for samarbejdet i gruppen. 

Etablering af gruppearbejde

For en nystartet studie- eller læsegruppe er det en god idé at tage et møde, hvor I kan tale om jeres indbyrdes forventninger til gruppearbejdet. Brug listen herunder til at få talt igennem, hvad I forventer af hinanden i gruppen, og hvordan jeres samarbejde skal forløbe. I kan eventuelt skrive ned, hvad I bliver enige om. Så har I en gruppeaftale, som I senere kan vende tilbage til efter behov. 

INSPIRATION TIL FÆLLES FORVENTNINGSAFSTEMNING

1. Forventninger

Hvilke forventninger har I hver især – både til jer selv og til gruppen. Skriv dem evt. ned hver for sig, før I taler om dem sammen. Spørg jer selv: 

  • Hvad ønsker du at bruge en studiegruppe til? 
  • Hvilken rolle indtager du helst i gruppen? 
  • Hvornår fungerer samarbejdet godt? 
  • Hvordan skal jeres møder/arbejde faciliteres? Fx med en dagsorden 

Brug også tid på at snakke om ambitionsniveau, arbejdstempo og grundighed. Skal det fx være i orden, at man i perioder sænker ambitionsniveauet? 

2. Klare rammer:

Hvad er gruppens holdning til manglende forberedelse, manglende deltagelse og manglende overholdelse af aftaler?

3. Mødefrekvens:

Aftal, hvor tit I skal mødes, og find eventuelt én eller flere faste ugedage. Skemalæg jeres møder, og planlæg gerne for længere perioder frem for at planlægge løbende. Aftal også de fysiske rammer for mødet: Mødes I på universitetet, på biblioteket, privat eller online?

4. Logbog:

Skriv et kort referat hver gang, I har holdt møde. På den måde kan I bedre huske, hvad I har aftalt, og fraværende medlemmer vil nemt kunne opdateres. Logbogen kan eventuelt føres på Word Online, hvor alle gruppens medlemmer kan have adgang til det samme dokument og redigere på lige fod. Det gør det også nemt at skiftes til at være logbogsansvarlig.

5. Evaluering

Husk løbende at reflektere over jeres samarbejde. Er I tilfredse med samarbejdet og med hinandens indsats? Når I omkring alt det, I skal? Hvad fungerer rigtig godt? Er der noget, der kan gøres bedre? Ved afslutningen af semesteret er det især vigtigt, at I sørger for sammen at evaluere – det gælder både gruppens og jeres individuelle indsats.

Du kan også downloade de 5 punkter til etablering af gruppearbejde og tage dem med til et gruppemøde

Håndter konfliker

Konflikter kan ikke altid undgås, men de fleste kan løses. Hvis I ikke har lavet en forventningsafstemning fra starten, er det aldrig for sent at snakke om fremtidige forventninger til samarbejdet ud fra erfaringerne, I allerede har gjort fra jeres gruppearbejde.  

Tag udgangspunkt i jeres faglige samarbejde 

Tænk på din gruppe som et fagligt samarbejde, hvor du kan sammenligne dine gruppemedlemmer med kollegaer på en arbejdsplads. Derfor giver det god mening at investere energi i at få en konfliktramt studiegruppe på ret køl igen. Hvis aspekter af jeres gruppearbejde ikke fungerer, kan det være en god idé, at gruppen mødes og forsøger at løse problemet sammen. Tag udgangspunkt i jeres faglige samarbejde og måden i arbejder sammen på, og undgå at bebrejde hinanden. 

INSPIRATION TIL KONFLIKTHÅNDTERING

1. Gruppeaftale

Hvis I tidligere har udarbejdet en gruppeaftale i fællesskab, kan I starte med at gennemgå denne. Er der punkter, som skal opdateres eller ændres? Overholder I de aftaler, som I traf sammen i starten? Hvis I ikke har udarbejdet en gruppeaftale tidligere, kan det være en god idé at starte her, så I fremadrettet kan arbejde ud fra denne aftale.

2. Konflikten

Overvej, om jeres konflikt udspringer af noget fagligt eller personligt? Husk, at det er helt i orden at være fagligt uenige, og gruppearbejdet skal tage udgangspunkt i det professionelle samarbejde.

3. Runde

Tag en runde uden afbrydelser, hvor alle får taletid og sætter ord på, hvad de oplever fungerer dårligt, hvad de gerne vil have ændret, og hvad de synes fungerer godt.

4. Evaluering

Husker I løbende at evaluere gruppens arbejde? Bliver alle hørt? Er der nogen, der føler, at de laver mere end andre?

5. Hjælp

Hvis I ikke selv kan løse jeres problemer internt i gruppen, så overvej at få en udenforstående til at hjælpe jer. Det kan fx være en af jeres undervisere, jeres studievejleder eller Studenterrådgivningen. Husk, at jeres undervisere både har et ansvar for og en faglig interesse i, at jeres gruppearbejde fungerer efter hensigten.

Du kan også downloade de 5 punkter til løsning af gruppekonflikter og tage dem med til et gruppemøde.


Se også

Digitale gruppeværktøjer

Der findes en række gratis digitale tjenester, som din gruppe kan have glæde af. Her er et udsnit:

  • Med Dropbox kan I dele dokumenter, artikler og empiri.

  • Word Online er særlig velegnet til at skrive og rette i samme dokument.

  • Brug Evernote som et samlet workspace til at idégenerere, skrive sammen og dele links.

  • Lav en fælles to-do-liste ved hjælp af Microsoft To Do

  • Doodle kan bruges til at planlægge hvilke dage I kan mødes længere ude i fremtiden.
  • Opret en privat gruppe eller tråd på Facebook og kom med seneste opdateringer, links og kommentarer.