Aarhus Universitets segl

GAI og chatbots

Hvad er GAI?

Udviklingen inden for kunstig intelligens er gået stærkt inde for de seneste år – særligt når det gælder udviklingen af applikationer baseret på store sprogmodeller (Large Language Models), der muliggør Generative Artificial Intelligence (GAI).  

GAI-teknologierne, som fx chatbots, er kendetegnet ved, at de er i stand til at generere tekst, billeder, syntetiske data, kode eller andre medier ved hjælp af generative modeller via et brugervenligt interface. Fx kan GAI-teknologierne skrive ny tekst, som svar på de spørgsmål (prompts), som du stiller, og de kan også redigere og omskrive eksisterende tekst. GAI er i stand til dette, fordi den har "lært" sig mønstre og strukturer fra eksisterende eksempler på tekst og derudfra kan generere nye sammenhængende tekster.

Hvad kan GAI bruges til?

GAI kan være en værdifuld teknologi i dit studiearbejde, hvis du anvender teknologien bevidst, reflekteret og med en kritisk tilgang. Teknologierne kan fx være en støtte i din arbejdsproces til at generere idéer, give kreative inputs og forbedre dine tekster.

    

Individuelt arbejde

Feedback på egen tekst Du kan give chatbots et tekststykke, for eksempel fra en redegørelse eller analyse, og bede den om at give feedback på fx grammatik, sammenhæng, klarhed. På den måde kan du bruge den til at forbedre dine skrivefærdigheder.
Få alternative formuleringer Du kan få chatbots til at give forslag til variationer af tekstens titel, overskrifter eller til at vinkle problemformuleringen på nye måder.
Komme i gang med at skrive Chatbots kan hjælpe dig med at komme i gang med at skrive ved at give dig de første forslag til sætninger eller tekststykker, som du så kan arbejde videre med. Det kan være en god start, hvis du oplever skriveblokering.
At forstå et emne bedre Chatbots kan være et godt redskab til hurtigt at få et overblik over et komplekst emne, teori eller begreb, inden du selv undersøger det nærmere og i dybden. Men vær opmærksom på at informationen ikke nødvendigvis er korrekt.
En hjælp i læseprocessen Hvis du skal læse komplekse primærtekster, kan du indlede din læsning med at få en basal forståelse til emnet via chatbots, ligesom du kan søge på internettet. Det kan gøre det nemmere at forholde sig til teksten og vide, hvad du skal tage med fra den og hvordan du kan gribe teksten an. Se mere om læsestrategier
Brug chatbots som et aktuelt emne Chatbots er et aktuelt emne og kan eventuelt være relevant at inddrage som emne i en opgave eller diskutere ud fra fagets teorier. Interessante perspektiver kunne eksempelvis være juridisk, filosofisk, etisk, pædagogisk eller andet.  
Find videnshuller Bed chatbotten om at forklare et fagligt emne og vurdér om du eller chatbotten mangler viden om emnet. Måske siger chatbotten noget forkert eller måske belyser den det på et andet perspektiv end du først havde overvejet selv.
Start din søgning Du kan få første indblik i et emne via chatbots og lade dig inspirere til konkrete søgeord, der kan lede dig videre i din litteratursøgning. 
Programmeringsopgaver GAI kan generere kodeeksempler eller endda hele funktioner baseret på naturlige sprogbeskrivelser eller specifikke krav. Autofuldførelsesværktøjer kan forudsige og foreslå kodeeksempler, hvilket gør det hurtigere at skrive kode og kodegennemgangsværktøjer kan analysere kode for potentielle fejl og sårbarheder. Endelig kan GAI hjælpe med at generere og opdatere dokumentation ved at analysere kode og identificere relevant information.  
Dataanalyse GAI kan analysere historiske data for at forudsige potentielle problemer, estimere projektdeadlines og optimere ressourceallokering. 
Fremstilling af figurer Unified Modeling Language diagrammer (UML) kan udarbejdes af GAI vha. beskrivelsessprog og mere generelle illustrationer (billeder) kan genereres af af “AI image generators”. 

I studiegruppen

 • Diskutér hvordan I kan bruge chatbots på en ansvarlig måde og som en støttende ressource i jeres studiearbejde uden at risikere at komme til at snyde. Lad jer inspirere af hinanden og spørg eventuelt jeres underviser, hvis I er i tvivl.
 • Mythbuster: Be- eller afkræft chatbottens svar. Stil chatbotten en række faglige spørgsmål og vær kritisk på den besvarelser. Be- eller afkræft chatbottens svar ud fra jeres videnskabelige kilder.
 • Turing-testen (en test til at afgøre, om en maskine udviser intelligens på et menneskeligt niveau):  Definér en række faglige spørgsmål, som I forestiller jer kunne blive brugt til eksamen. Fordel spørgsmålene mellem jer. Besvar selv spørgsmålet og stil herefter chatbotten om samme spørgsmål. Skiftes til at læse egne og chatbottens svar op for hinanden og få de andre til at gætte om det er jeres eller chatbottens svar.  
 • Chatbots er et aktuelt emne og kan eventuelt være relevant at inddrage som emne i en opgave eller diskutere ud fra fagets teorier. Interessante perspektiver kunne eksempelvis være juridisk, filosofisk, etisk, pædagogisk eller andet.

Hvordan bruger andre studerende GAI?

"Jeg har brugt botten til at finde en kondensering af John Deweys dannelsesbegreb, da jeg ikke kunne overskue de massive søgeresultater der dukkede op på Google. Så jeg brugte Chat GPT til at finde 'bouillonterningen' og så kunne jeg nemt søge videre på de enkelte 'buzz words' på Google."

 - Kandidatstuderende på IT-didaktisk design (2. semester)

"Jeg har brugt chatbot til afklaring af begreber og teoretikere og til at opstille en diskussion mellem de to teorier jeg brugte i mine opgaver, for at se om jeg var på rette spor i min egen diskussion. Den bekræftende mig i, at min forståelse af teorierne og deres forskelle og ligheder var legitim, men den gav mig ikke et fyldestgørende svar. Så jeg har brugt den til at udvikle min faglige forståelse under skrivningen af opgaven."

 - Bachelorstuderende på Uddannelsesvidenskab (6. semester)

"Jeg har brugt ChatGPT til at genbesøge og få et overblik over Max Weber og hans teorier i stedet for at hive den tunge tekst frem igen. Her var resultaterne af svingende kvalitet. Generelt i forhold til teorier, kan GPT pege en i den rigtige retning, lidt ala google scholar, men jeg har også oplevet at den har taget fejl."

- Kandidatstuderende på Arts (2. semester)

"Jeg har brugt GitHub Copilot til kodegenerering i forskellige programmeringssprog. Primært bruger jeg den til at generere kode til simple opgaver og ting, jeg har programmeret før. Den hjælper mig også med kodeforbedring, og med at løse fejlkoder. Dette værktøj har sparret mig tid og gør min programmeringsproces mere strømlinet."

 - Bachelorstuderende på Computerteknologi (4. semester)

  

GAI og eksamen

Brug af teknologier baseret på GAI er som udgangspunkt ikke tilladt ved eksaminer på AU. Du kan kun bruge værktøjer baseret på generativ kunstig intelligens i disse tilfælde: 

 • Ved bachelorprojekter  
 • Ved specialer  
 • Ved afsluttende eksamener på efter- og videreuddannelse 
 • For øvrige prøver: Hvis det står eksplicit nævnt i kursusbeskrivelsen, at man gerne må bruge generativ kunstig intelligens. 

  

I forbindelse med brug af GAI er det derfor yderst væsentligt at orientere sig grundigt i studieordningen og kursusbeskrivelsens uddybning af eksamensaktiviteterne samt ikke mindst i AU’s retningslinjer for GAI.

Reglerne for anvendelse af GAI i eksamen kan ændre sig. Det er derfor essentielt at holde dig løbende opdateret her: 

Tips til brugen af GAI i eksamen

Hvis du bruger GAI i BA-projekter og specialer, skal du være opmærksom på følgende: 

 1. Du skal følge almindelig god akademisk praksis i forhold til transparens og kreditering. 
 2. Du skal tydeligt angive, hvordan du har brugt værktøjet. Det gøres i et bilag, som vedlægges opgaven. Se vejledning på AU’s retningslinjer for eksamen og eksamenssnyd  
 3. Du skal forholde dig kritisk til de svar, du får fra GAI – på samme måde, som du gør med videnskabelige artikler og kilder. 
 4. Det er vigtigt at evaluere og vurdere teksterne og søge efter de primære litteraturkilder, der er grundlaget for GAI-svaret. GAI kan producere tekst, der virker overbevisende, men som også kan være forkert eller baseret på forudindtagede synspunkter. 
 5. Del ikke tekster eller data med fortroligt, personligt, ikke-anonymiseret indhold, eller materiale der er belagt med ophavsret med en GAI-teknologi. 
 6. Husk at enhver anvendelse af tekster, som er udarbejdet af andre, skal angives som citat. Vær opmærksom på, hvordan god citationspraksis er for brugen af GAI på AU Librarys anbefalinger til at undgå plagiering 
 7. Er du i tvivl om reglerne, så tal med din vejleder eller kursusansvarlige. 

    

GAI, GDPR og ophavsret

 1. AU har for nuværende ikke GDPR-godkendt eller indgået en databehandleraftale med GAI-teknologier - eksempelvis ChatGPT. Det betyder, at mange af firmaerne bag teknologierne indsamler og behandler almindelige persondata i USA med henblik på at forbedre teknologierne. Hvis du bruger GAI i din videnskabelige metode, fx til at transskribere interviews eller lave analyser på store mængder data, skal du derfor være særligt opmærksom på følsomheden af din data. 
 2. Anvender du forskningsdata til dit bachelor- eller kandidatspeciale skal du være opmærksom på, hvem der har ophavsretten til data. Hvis du ikke selv har indsamlet data men anvender data fra eks. din vejleder eller en samarbejdsvirksomhed, bør du i samarbejdsaftalen have tydelige rammer for anvendelsen af GAI til behandling af data.
 3. Der kan være ophavsret på det materiale, som GAI-teknologierne svarer dig med - uden at der henvises eller citeres korrekt.