Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Brug en studiegruppe

Gruppearbejde kan have store fordele både i dit daglige arbejde på uddannelsen og til eksamen.

Det er gennem gruppearbejdet at din faglighed som studerende skærpes, da gruppearbejdet giver dig mulighed for at afprøve og anvende det, som du lærer på dit fag. Det kan kræve tid og kræfter at få det til at fungere i en studiegruppe, men udbyttet kan i det lange løb have stor effekt for din læring.

Bedre faglig forståelse

Gruppearbejdet giver dig mulighed for at styrke din faglige forståelse, da gruppearbejde tilbyder mere uformelle rammer, hvor du kan snakke mere frit om emner, opgaver og tekster.

”Hvorfor skal man som studerende arbejde i grupper? Det kan siges meget kort: Tale, skrive og undervise hinanden – det er det, man lærer noget af.”

Det udtaler Lene Tortzen Bager, som er lektor ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, hvor hun beskæftiger sig med gruppearbejde og læring.

I og udenfor undervisningen

Der er mange forskellige måder at lære på, og læring sker ikke kun i undervisningen, men også i alle de nødvendige aktiviteter udenfor undervisningen, herunder både din læsning, forberedelse og gruppearbejde.

På mange studier er gruppearbejde enten obligatorisk eller en stor del af det faglige. Så selvom du ikke normalt foretrækker at arbejde i grupper, kan det være nødvendigt at indgå i gruppearbejde på din uddannelse. Få det bedste ud af gruppearbejde ved at se det som en mulighed for at lære noget af nogle, som ikke tænker og arbejder præcis ligesom dig. Derudover kan det være god træning til at komme ud på arbejdsmarkedet, hvor du ikke selv kan vælge, hvem du skal arbejde sammen med.  

 

Den gode studiegruppe

Hvordan fungerer studiegrupper bedst?

Nedenunder giver studerende og undervisere dig gode råd til, hvordan du får det bedste ud af din studiegruppe. Du kan lære mere om, hvorfor det er godt at bruge en studiegruppe, og hvordan I bedst danner en faglig, velfungerende studiegruppe.

Videoen er produceret af Science & Technology, Media Lab - STLL.

Tekstlæsning i grupper

Herunder finder du konkrete gruppeøvelser, der kan bruges til bearbejdning af tekster og forberedelse til undervisning.

Mange bruger deres læsegruppe til at forberede sig til undervisningen ved at gennemgå de tekster, der optræder på undervisningsplanen. Men hvordan griber man det an? Hvordan kan man behandle tekster sammen i en gruppe?

Aktivitet

Udførelse

Fremlæg hovedpointer

Fremlæg kort tekstens vigtigste pointer for hinanden i gruppen. Opdel eventuelt teksterne mellem jer, så I hver har hovedansvaret for at gå i dybden med én tekst. I kan på denne måde fordele, hvad der skal læses meget grundigt, og hvad der kan læses mindre grundigt.

Opsamling

Opdel teksterne mellem jer, og skriv et kort resumé af hver tekst i et samlet dokument. På denne måde får I overblik over teksterne i faget, som kan være til gavn, når I læser op til eksamen. Brug eventuelt de korte opsamlinger til at referere indholdet eller diskutere teksterne i gruppen før hver undervisningsgang.

Stikord til teksten

Skriv hver fire stikord til teksten, og sammenlign dem i gruppen. Diskuter ligheder og forskelle mellem jeres stikord, og begrund hver især jeres eget valg. På denne måde får i kategoriseret teksten eller teoretikeren og har lettere ved at sammenligne den med andre.

Spørgsmål til stoffet

Stil hver mindst tre spørgsmål til hver tekst, og besvar dem i gruppen. I kan enten bruge spørgsmålene til at diskutere teksten i gruppen eller besvare hinandens spørgsmål til teksten i et samlet dokument. På denne måde kan I få styr på tvivlsspørgsmål eller synliggøre svære problemstillinger i stoffet, som I kan bringe op til undervisningen eller diskutere i gruppen.

Djævelens advokat

Diskuter teksten i gruppen ved at opdele jer i forsvarere og djævlens advokater. Djævelens advokat har til rolle at angribe en tekst ved at stille kritiske spørgsmål og påpege tekstens svagheder. Forsvarets opgave er at forsvare og tydeliggøre tekstens pointer. Efterfølgende kan alle i gruppen sammen forsøge at vurdere og evt. nå frem til en samlet vurdering af teksten. I kan orientere jer i Toulmins argumentationsmodel, hvis I gerne vil forbedre jeres argumentationsteknikker.

 • Læs mere om Toulmins argumentationsmodel og akademisk argumentation her.

Tekstens relevans

Skriv hver især fx fem linjer om en teksts forbindelse til faget. Medbring jeres egen korte tekst til gruppemødet, og diskuter hvordan I hver især forstår tekstens relevans i forhold til faget, og det område teksten behandler. Dette kan videre skrives ind til en konkret eksamensopgave, hvor i relaterer teksten til det emne, som I har valgt at skrive om.

Oplæg i grupper

Gode råd til gruppeoplæg.

I videoen herunder giver en studerende fra Institut for Æstetik og Kommunikation gode råd til, hvordan man laver et godt oplæg i en gruppe. Hun lægger vægt på at:

 • I skal tale sammen og strukturere oplægget i fællesskab, så I undgår 4 individuelle oplæg.
 • I skal opnå en progression gennem jeres samlede oplæg, så I både får introduceret, behandlet og afsluttet emnet.

Opgaveskrivning i grupper

Alene eller sammen?

Det gør en stor forskel, om du vælger at arbejde alene om din opgave eller sammen med en partner. Og der er fordele og ulemper ved begge dele.

Når du skriver en opgave alene, har du stor frihed til at gribe både opgaven og din egen skriveproces an, som du vil. Det er dog også nemt at isolere sig for verden og fordybe sig i sine egne tanker og begynde at foretage flere overspringshandlinger. Det kan derfor være en god idé at overveje, om du ville have bedre af at få en skrivepartner eller danne en skrivegruppe under større opgaver.

Brug en skrivepartner

Fordelene ved at skrive sammen er blandt andet, at du forpligter dig i et samarbejde og til nogle fælles deadlines, samt at du hele tiden har nogle at sparre med og få feedback fra. Ulemperne ved at skrive sammen med en anden er blandt andet, at din opgave bliver afhængig af, at samarbejdet fungerer, og du bliver nødt til at gå på kompromis undervejs. 

Det er en god idé at fastsætte nogle retningslinjer, når du arbejder sammen med en anden om større opgaver. I kan eksempelvis overveje nedenstående:

 • Hvornår er der deadline på hvad?
 • Hvordan er vores arbejdstid?
 • Hvad med fritid?
 • Hvilke feedbackregler skal gælde? Læs mere om feedback her
 • Hvordan og hvornår skal vi bruge vores vejleder?
 • Hvordan løser vi de problemer, der måtte opstå?

Brug en skrivegruppe

I en skrivegruppe sidder I med hver jeres projekt, men har et arbejdsfællesskab om at støtte hinandens skriveproces. I beslutter selv, om I udveksler jeres opgave mellem hinanden og giver løbende feedback, eller om I bare mødes for at holde hinanden i ørerne og sikre, at I alle når jeres individuelle eller fælles deadlines.

Fordelen ved en skrivegruppe er blandt andet, at:

 • du forpligter dig til at holde deadlines og sikrer, at du når fremad i dit arbejde.
 • du har nogle at sparre med undervejs i processen, som er inde i din opgave og dine tanker.
 • du ikke skal gå på kompromis med andres ønsker til opgavens retning.
 • du har nogle at holde pauser med.

Ulemperne ved en skrivegruppe er blandt andet, at det kan være svært at holde koncentrationen, hvis I mødes for at skrive. Husk at I mødes for at være faglige og seriøse omkring jeres opgaver. Sæt eksempelvis jeres pauser af til at hyggesnakke.

Hvem skal du lave en skrivegruppe med?

Måske har du allerede en gruppe, som du har arbejdet sammen med tidligere. Måske kan I gøre brug af hinanden i opgaveprocessen. Det giver en god tryghed at arbejde sammen med en gruppe, man på forhånd ved fungerer.

Hvis der er andre, der skriver om emner, der relaterer sig til dit emne, kan det også være en mulighed at danne en studiegruppe på den baggrund. Så kan I hjælpe hinanden med at afsøge problemstillinger og bidrage til hinandens projekter med nye vinkler og input.

Fællesskabet kan også blot bestå i, at I mødes om morgenen og går i gang, og kun bruger hinanden som et "pause-fællesskab". Så har du nogle at holde pauser med i løbet af dagen, hvilket kan være med til at skabe struktur omkring din arbejdsdag.

Få inspiration til arbejdet i skrivegrupper i eksempelvis: Harboe, Thomas (2000): Skrivegrupper. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Vil du skrive alene eller sammen med andre?

Du kan med fordel overveje at arbejde sammen med 1-2 andre studerende om projektet. I kan hjælpe hinanden med at læse tekster igennem, diskutere og holde hinanden i gang i processen. 

Dette skal du gøre dig klart tidligt i processen, så du kan allerede tidligt i forløbet overveje de fordele og ulemper der er ved at skrive alene og ved at skrive sammen med en anden.

 

 

Fordele

Ulemper

At skrive alene

1) Frihed til at bestemme over både projekt og skriveproces

2) Lettere at planlægge i forhold til evt. job

1) Bliver let isoleret og måske ensom i skriveprocessen

2) Lettere at ty til overspringshandlinger

At skrive sammen

1) Forpligtet af samarbejde og af fælles deadlines

2) Altid én at sparre med - både om projektet og om processen

1) Afhængig af at samarbejdet fungerer

2) Kræver kompromisser undervejs

Uanset om du skriver alene, eller I er flere sammen, får du til eksamen en individuel bedømmelse for dit masterprojekt.

Forventningsafstem med din skrivemakker

Hvis I er to, der skriver sammen, er det en god idé at etablere nogle rammer for jeres samarbejde. Overvej blandt andet nedenstående punkter:

Afstem med skrivemakker:

 • Hvor ofte, hvornår og hvordan mødes I?

 • Hvornår arbejder I hver for sig og sammen på projektet?

 • Hvilke deadlines har I?

 • Hvilke ting i jeres hverdage, skal I tage hensyn til? Job, familie, fritid osv.

 • Hvordan vil I bruge jeres vejleder?

 • Hvordan løser I problemer i jeres samarbejde?

 • Hvordan vil I have feedback fra hinanden og evt. andre? Hvilke regler gælder?

Eksamensforberedelse i grupper

Samarbejd med din studiegruppe om eksamensforberedelsen. På den måde får du faglig sparring i din forberedelse, som kan hjælpe til et bedre slutresultat. 

Gennem gruppearbejdet kan I hjælpe hinanden med at gennemgå stoffet og forberede jer til eksamen. Aftal fx at kigge på hinandens noter, dele noter eller at fremlægge stoffet for hinanden. I kan også hjælpe hinanden med at lave gode aftaler om arbejdsplanlægning og pauser. 

Studerende, der har arbejdet sammen undervejs, får en masse foræret til eksamen: De har fået træning i at udtrykke sig om stoffet, og de har fået flere vinkler på stoffet af at arbejde sammen. Du kan du læse mere om, hvordan I kan bearbejde fagligt stof sammen, og hvordan du giver og modtager feedback her.

Herunder finder du eksempler på aktiviteter, som I kan bruge som eksamensforberedelse i gruppen: 

Brug vendespil til forberedelse og repetition

Når I skal forberede og repetere fagligt stof med henblik på eksamen, kan I med fordel bruge et vendespil. Igennem vendespillet træner I jeres evne til at formulere jer om det faglige stof og får samtidig et indblik i eventuelle huller i jeres forståelse.

Hvordan udfører I øvelsen?

1. Skriv stikord: Nedskriv en masse stikord fra det faglige stof, fx centrale begreber eller teoretikere, som I ønsker at gennemgå. Inddrag gerne både overordnede emner og mere konkret stof. Find fx inspiration fra jeres noter, PowerPoints fra undervisningen og semesterplanen.

2. Lav brikker: Klip stikordene ud som brikker og vend dem ned mod et bord.

3. Træk og fortæl: Skiftevis trækker et af gruppemedlemmerne ét af brikkerne fra bordet og fortæller så meget vedkommende ved omkring emnet på brikken.

4. Supplér: Efterfølgende kan de resterende medlemmer i gruppen spørge ind, supplere og kommentere.

5. Gentag: Herefter er det et nyt gruppemedlems tur til at trække en brik og fortælle derudfra. Fortsæt gerne øvelsen indtil alle brikker er vendt.

Træn den mundtlige eksamen i gruppen

Hvis I skal op i kendt stof, kan I i studiegruppen med fordel træne jeres indledende oplæg til den mundtlige eksamen. Ved at konstruere en eksamenssituation træner I jeres mundtlige formidling og får muligvis et indtryk af, hvordan det føles at blive nervøs. 

Hvordan udfører I øvelsen?

1. Vælg oplægsholder og oplæg: Lad på skift én i gruppen fremlægge det forberedte oplæg. Hvis I skal trække et ud af flere forberedte emner til eksamen, kan I lave en lodtrækning blandt emnerne eller lade de lyttende gruppemedlemmer bestemme, hvilket oplæg de vil høre.

2. Tag tid: Sæt gerne et stopur eller tag tid, så oplægsholderen træner at overholde den tid, som vil være til rådighed i en rigtig eksamenssituation.

3. Hold oplægget: Oplægsholderen afholder sit forberedte oplæg og øver sig i at formidle stoffet klart. Hav gerne fokus på taletempo, kropssprog og toneleje, så formidlingen bliver god og sikker. Læs mere om mundtlig formidling her.

4. Diskussion: Når tiden er gået kan de resterende medlemmer i gruppen stille uddybende spørgsmål til oplæggets faglige indhold, hvor oplægsholderen får mulighed for at svare. På den måde træner I den dialog, der typisk vil opstå mellem den studerende og eksaminator/censor i en eksamenssituation, og I får samtidig en bedre forståelse for stoffet ved at diskutere det.

5. Feedback: Til sidst kan I evaluere oplægget og diskussionen. Sørg for at give oplægsholderen brugbar feedback på både fagligt indhold og mundtlig formidling. Læs om, hvordan I giver hinanden feedback her.


Indholdet på denne side er udarbejdet af Martina Greve Jensen, mentor ved SubUniversity og Cand.mag. i Musikvidenskab og Nordisk Sprog og Litteratur. 


Digitale gruppeværktøjer

Der findes en række gratis digitale tjenester, som din gruppe kan have glæde af. Her er et udsnit:

 • Med Dropbox kan I dele dokumenter, artikler og empiri.

 • Google Docs er særlig velegnet til at skrive og rette i samme dokument.

 • Brug Evernote som et samlet workspace til at idégenerere, skrive sammen og dele links.

 • Lav en fælles to-do-liste ved hjælp af Wunderlist. Fungerer på alle platforme. 

 • Doodle kan bruges til at planlægge hvilke dage I kan mødes længere ude i fremtiden.
 • Opret en privat gruppe eller tråd på Facebook og kom med seneste opdateringer, links og kommentarer.

Brug dine medstuderende

I pjecen Læsegrupper - brug dine medstuderende (pdf) fra Pædagogisk Center Samfundsvidenskab kan du læse mere om gruppearbejde.


Sidens indhold er udarbejdet af Anni Pedersen i samarbejde med Lene Tortzen Bager, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Arts, Aarhus Universitet.